จำนวนโครงการตามหน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ที่ชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 อบรมเชิงปฏิบัติการแบบเข้มข้นเพื่อมุ่งสู่ตำแหน่งทางวิชาการส.ค.53- พ.ย.53ผศ.เพ็ญศรี ปักกะสีนัง320,000.00
2 "Summer Camp Tutor RRU"7 มีนาคม 54- 9 มีนาคม 54ผศ.เพ็ญศรี ปักกะสีนัง175,000.00
3 Summer Camp VI6 เมษายน 54- 8 เมษายน 54ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศรี ปักกะสีนัง200,000.00
4 การเตรียมความพร้อมในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ29 มีนาคม 54- ผศ.เพ็ญศรี ปักกะสีนัง49,000.00
5 อบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างเป็นระบบ ครั้งที่ 616 พฤษภาคม 54- 17 พฤษภาคม 54ผศ.เพ็ญศรี ปักกะสีนัง50,000.00
6 วิพากษ์เค้าโครงเนื้อหารายวิชาบางปะกงศึกษาและรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง14 กันยายน 2554- นางสาวเพ็ญศรี ปักกะสีนัง51,400.00
รวมงบประมาณทั้งหมด845,400.00
ข้อมูล ณ วันที่ 18/9/2564

หน้าที่ 1/