จำนวนโครงการตามหน่วยงาน ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

ที่ชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 โครงการตลาดนัดวัฒนธรรมวันที่ 19 มกราคม 2554- นางสาวอารียา บุญทวี50,000.00
2 โครงการสถานศึกษาต้านยาเสพติดวันที่ 24 มกราคม 2554- นางสาวอารียา บุญทวี17,500.00
3 โครงการปิยมหาราชรำลึก "สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระพุทธเจ้าหลวงที่มีต่อปวงชนชาวไทย"วันที่ 23 ตุลาคม 2553- นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ50,000.00
4 โครงการลานวัฒนธรรมสายใยครอบครัวและชุมชนวันที่ 24 ตุลาคม 2553- นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ50,000.00
5 โครงการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2553วันที่ 6 พฤศจิกายน 2553- วันที่ 7 พฤศจิกายน 2553นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์20,000.00
6 โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมร่วมสมัยและส่งเสริมมูลค่าเพิ่มด้านศิลปะไทยวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553- นายโยธิน จี้กังวาฬ25,000.00
7 โครงการลานวัฒนธรรมสายใยครอบครัวและชุมชนวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553- นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ40,000.00
8 โครงการจัดกิจกรรมงานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร และงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2553วันที่ 18 พฤศจิกายน 2553- วันที่ 27 พฤศจิกายน 2553นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ40,000.00
9 โครงการราชภัฏราชนครินทร์ศิลปะ วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่ 1 ธันวาคม 2553- นางสาวอารียา บุญทวี25,000.00
10 โครงการสัมมนาสร้างมาตรฐานศิลปะ วัฒนธรรมและเผยแพร่การแสดงศิลปะ วัฒนธรรมพื้นบ้านระดับชาติวันที่ 16 ธันวาคม 2553- วันที่ 17 ธันวาคม 2553นายโยธิน จี้กังวาฬ46,100.00
11 โครงการต้นกล้าวัฒนธรรม ครั้งที่ 2วันที่ 18 มกราคม 2554- วันที่ 21 มกราคม 2554นายจินดา เนื่องจำนงค์167,000.00
12 โครงการศิลปะสู่ชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชนสู่สังคมเข้มแข็งวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554- นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ30,600.00
13 โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งเสริมภูมิปัญญาของประชาชนตำบลหัวไทรวันที่ 15 มีนาคม 2554- นางสาวอารียา บุญทวี31,000.00
14 โครงการศิลปกรรมนานาชาติ "ART BRIDGE"วันที่ 17 มีนาคม 2554- วันที่ 18 มีนาคม 2554นายโยธิน จี้กังวาฬ70,000.00
15 โครงการอบรมปฏิบัติการ "อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมเครื่องแขวนไทยและศิลปะการเขียนลายไทย"วันที่ 30 มีนาคม 2554- วันที่ 31 มีนาคม 2554นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ80,000.00
16 โครงการเนื่องในสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ประจำปี 2554วันที่ 8 เมษายน 2554- นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ60,000.00
17 โครงการวัฒนธรรมสัญจรจังหวัดฉะเชิงเทราวันที่ 26 เมษายน 2554- นางสาวอารียา บุญทวี4,800.00
18 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นวการลากและระบายสี" (Neo-Drawing and painting)วันที่ 28 เมษายน 2554- นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ29,000.00
19 โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววันที่ 9 พฤษภาคม 2554- วันที่ 13 พฤษภาคม 2554นางสาวอารียา บุญทวี300,000.00
20 โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ประเพณีแห่ธงตะขาบวันที่ 22 มิถุนายน 2554- วันที่ 23 มิถุนายน 2554นางสาวอารียา บุญทวี20,000.00
21 โครงการสถานศึกษา 3D "การรณรงค์และส่งเสริมระบบการปกครองประชาธิปไตย"วันที่ 29 มิถุนายน 2554- นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์12,100.00
22 โครงการเพิ่มศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นแพทย์แผนไทยวันที่ 20 กรกฎาคม 2554- วันที่ 21 กรกฎาคม 2554นางสาวอารียา บุญทวี30,500.00
23 โครงการสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)วันที่ 5 กรกฎาคม 2554- นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ9,000.00
24 โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2554วันที่ 13 กรกฎาคม 2554- นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์11,000.00
25 โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน "สืบสานภูมิปัญญา เพิ่มค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์"วันที่ 4 สิงหาคม 2554- วันที่ 5 สิงหาคม 2554นายจินดา เนื่องจำนงค์250,000.00
26 โครงการบริการวิชาการสู่โรงเรียนในพื้นที่ตำบลหัวไทรและพื้นที่ใกล้เคียงวันที่ 22 มิถุนายน 2554- วันที่ 22 กรกฎาคม 2554นางสาวอารียา บุญทวี71,590.00
27 โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยครอบครัวและชุมชนวันที่ 22 กรกฎาคม 2554- นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ60,000.00
28 โครงการราชภัฏราชนครินทร์ศิลปะ วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติวันที่ 4 , 10 , 11 , 17 สิงหาคม 2554- นายโยธิน จี้กังวาฬ97,000.00
29 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมสู่สถานศึกษาวันที่ 19 - 21 , 24 , 26 , 28 สิงหาคม 2554- นางสาวอารียา บุญทวี54,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด1,751,190.00
ข้อมูล ณ วันที่ 18/9/2564

หน้าที่ 1/