จำนวนโครงการตามหน่วยงาน สถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สพค.)

ที่ชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 โครงการวิจัยพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษตุลาคม- กรกฎาคมสถาบันพัฒนาคุณภาพครู10,000.00
2 โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนา Best Practiceตุลาคม 2554- กรกฎาคม 2554สถาบันพัฒนาคุณภาพครู20,000.00
3 โครงการวิจัยพัฒนาบุคลากร สถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ โครงการ “ ๑ ครุศาสตร์ ๑ จังหวัด” เมษายน 2554- กันยายน 2554 สถาบันพัฒนาคุณภาพครู300,000.00
4 โครงการพัฒนาครูเพื่อใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรู้แบบบูรณาการ (EIS) มีนาคม 2554- พฤษภาคม 2554สถาบันพัฒนาคุณภาพครู100,000.00
5 โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูเพื่อใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารพฤษภาคม 2554- สิงหาคม 2554สถาบันพัฒนาคุณภาพครู120,000.00
6 โครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษสู่ความเป็นครูมืออาชีพ ตุลาคม 2553- สิงหาคม 2554สถาบันพัฒนาคุณภาพครู200,000.00
7 โครงการกัลยาณมิตรนิเทศสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีนาคม 2554- สิงหาคม 2554สถาบันพัฒนาคุณภาพครู100,000.00
8 โครงการพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์มกราคม 2554- สถาบันพัฒนาคุณภาพครู200,000.00
9 โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการพฤษภาคม 2554- มิถุนายน 2554สถาบันพัฒนาคุณภาพครู150,000.00
10 โครงการพัฒนาสถาบันและบุคลากรตุลาคม 2553- กรกฎาคม 2554สถาบันพัฒนาคุณภาพครู250,000.00
11 การเป็นศูนย์บริการวิชาการ(Academin center)ตุลาคม 2553- สิงหาคม 2554สถาบันพัฒนาคุณภาพครู150,000.00
12 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเมษายน 2554- มิถุนายน 2554ศูนย์เครือข่ายสมศ.75,000.00
13 การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตุลาคม 2553- มกราคม 2554ศูนย์เครือข่ายสมศ.85,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด1,760,000.00
ข้อมูล ณ วันที่ 18/9/2564

หน้าที่ 1/