จำนวนโครงการตามหน่วยงาน ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

ที่ชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 โครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว ประจำปี 2555วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555- นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ70,000.00
2 โครงการลานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนและครอบครัว ประจำปี 2555 (ค่ายศิลปะพัฒนาสุนทรียภาพและรักษ์สิ่งแวดล้อม)วันที่ 20 มิถุนายน และวันที่ 25 กรกฎาคม 2555- นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ50,000.00
3 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปี 2554วันที่ 29 ตุลาคม 2554- วันที่ 30 ตุลาคม 2554นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์.00
4 โครงการปิยมหาราชรำลึก "สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระพุทธจ้าหลวงที่มีต่อปวงชนชาวไทย"วันที่ 23 ตุลาคม 2554- นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ38,600.00
5 โครงการราชภัฏราชนครินทร์ศิลปะ วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่ 30 พฤศจิกายน 2554- นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์49,900.00
6 โครงการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านระดับชาติ ครั้งที่ 4)วันที่ 2 ธันวาคม 2554- วันที่ 4 ธันวาคม 2554นายโยธิน จี้กังวาฬ65,760.00
7 โครงการราชภัฏราชนครินทร์ศิลปะ วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ "นิทรรศการพระเมตตากัลยาณิวัฒนา"วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555- วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555นายโยธิน จี้กังวาฬ41,000.00
8 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและวัฒนธรมลุ่มน้ำบางปะกงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555- นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์55,000.00
9 โครงการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านระดับชาติ ครั้งที่ 5)วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555- นายโยธิน จี้กังวาฬ63,560.00
10 โครงการศิลปะ วัฒนธรรมสู่ชุมชน "สัมมนาทางวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทัศนศิลป์"วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555- นางสาวอารียา บุญทวี33,500.00
11 โครงการศิลปะ วัฒนธรรมสู่ชุมชน (ค่ายศิลปะพัฒนาสุนทรียภาพเยาวชนและสร้างองค์ความรู้สู่อาชีพ)วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555- นายโยธิน จี้กังวาฬ60,000.00
12 โครงการลานวัฒนธรรมสายใยครอบครัวและชุมชนวันที่ 2 มีนาคม 2555- นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ50,000.00
13 โครงการพัฒนาองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรม วิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่นวันที่ 13 มีนาคม 2555- วันที่ 16 มีนาคม 2555นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์50,000.00
14 โครงการสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ประจำปี 2555วันที่ 19 เมษายน 2555- นางสาวอารียา บุญทวี30,000.00
15 โครงการสัมมนางานประกันคุณภาพและจัดการความรู้ในองค์กรวันที่ 23 เมษายน 2555- นางสาวอารียา บุญทวี1,600.00
16 โครงการพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ "งานผูกผ้าประดับโต๊ะและอาคารในงานพิธีต่าง ๆ"วันที่ 3 พฤษภาคม 2555- วันที่ 4 พฤษภาคม 2555นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ33,000.00
17 โครงการสร้างสรรค์ศิลป์กับศิลปินระดับชาติวันที่ 15 พฤษภาคม 2555- วันที่ 22 มิถุนายน 2555นายโยธิน จี้กังวาฬ100,000.00
18 โครงการศึกษาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลศิลปะและวัฒนธรรมวันที่ 22 พฤษภาคม 2555- นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์5,070.00
19 โครงการต้นกล้าวัฒนธรรม ครั้งที่ 3วันที่ 28 พฤษภาคม 2555- วันที่ 30 พฤษภาคม 2555นายจินดา เนื่องจำนงค์200,000.00
20 โครงการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกและงานพุทธชยันตี 2,600 ปีวันที่ 1 มิถุนายน 2555- วันที่ 5 มิถุนายน 2555นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์32,000.00
21 โครงการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านระดับชาติ ครั้งที่ 6)วันที่ 30 มิถุนายน 2555- วันที่ 4 กรกฎาคม 2555นายจินดา เนื่องจำนงค์147,000.00
22 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมสู่สถานศึกษาวันที่ 9 กรกฎาคม 2555- วันที่ 11 กรกฎาคม 2555นางสาวอารียา บุญทวี69,000.00
23 โครงการศิลปะ วัฒนธรรมสู่ชุมชนวันที่ 16 - 22 กรกฎาคม 2555- วันที่ 21 - 26 สิงหาคม 2555นายโยธิน จี้กังวาฬ25,200.00
24 โครงการราชภัฏราชนครินทร์ศิลปะ วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติวันที่ 19 กรกฎาคม 2555- วันที่ 21 กรกฎาคม 2555นายจินดา เนื่องจำนงค์209,000.00
25 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาวันที่ 25 กรกฎาคม 2555- นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์20,000.00
26 โครงการลานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนและครอบครัว ประจำปี 2555วันที่ 28 กรกฎาคม 2555- นางสาวอารียา บุญทวี100,000.00
27 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติวันที่ 31 กรกฎาคม 2555- วันที่ 12 สิงหาคม 2555นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์77,000.00
28 โครงการสร้างบุคลิกภาพนักศึกษาด้วยมารยาทไทยวันที่ 23 สิงหาคม 2555- นางสาวอารียา บุญทวี35,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด1,711,190.00
ข้อมูล ณ วันที่ 19/8/2562

หน้าที่ 1/