จำนวนโครงการตามหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 โครงการ I Love Scienceตุลาคม 2555- มกราคม 2556รองคณบดีกิจการนักศึกษา71,872.00
2 อบรมคุณธรรมจริยธรรมและทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมมีนาคม 56- พฤษภาคม 56อ.ดร.วรพล แวงนอก33,850.00
3 ไหว้ครูสาขาสาธารณสุขศาสตร์พฤษภาคม 56- กรกฏาคม 56อ.ดร.วรพล แวงนอก15,900.00
4 ฟิสิกส์สัมพันธ์มิถุนายน 2556- กันยายน 2556ดร.อภิชาติ สังข์ทอง5,820.00
5 ศึกษาดูงานสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเดือนมีนาคม 2555- เดือนสิงหาคม 2556ผศ.ดร.อภิรดี เมืองเดช35,000.00
6 "ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ปี ๒๕๕๖ม.ค.56- ก.ย. 56นางสุพรรณี ปริญญาวุฒิชัย150,000.00
7 โครงการประชุมเครือข่ายครูวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 5ธ.ค.55- มี.ค.56นางสาวสุพรัตรา แดงเจริญ100,000.00
8 โครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมิ.ย.56- ส.ค. 56นางสาวสุพรัตรา แดงเจริญ350,000.00
9 โครงการคาราวานวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย"จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน"ต.ค 55- พ.ค.56นายธีรยุทธ จันทร์เขียว300,000.00
10 เตรียมความพร้อมในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการสังเคราะห์โจทย์วิจัยมี.ค 56- พ.ค.56นางสุพรรณี ปริญญาวุฒิชัย200,000.00
11 บริหารจัดการสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดือนตุลาคม2555-กรกฎาคม 2556- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี111,480.00
12 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดือนตุลาคม2555-กันยายน2556- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี188,520.00
13 การพัฒนาวิชาการรายบุคคลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคม 2555- รองคณบดีวางแผนและพัฒนา750,000.00
14 เตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบสหกิจศึกษาเต็มรูปของคณะวิทยาศาสตร์ฯในประชาคมอาเซียนเดือนตุลาคม 2554-มิถุนายน55- รองคณบดีวางแผนและพัฒนา1,100,125.00
15 สนับสนุนการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี เดือนตุลาคม 2555-กุมภาพันธ์ 2556- รองคณบดีกิจการนักศึกษา112,400.00
16 ส่งเสริมพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาเดือนตุลาคม2555-กันยายน2556- รองคณบดีกิจการนักศึกษา50,000.00
17 ฟิสิกส์สัญจรเดือนมกราคม 2556- กันยายน 2556นายอภิชาติ สังข์ทอง35,520.00
18 บริหารจัดการสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดือนตุลาคม2555-กรกฎาคม2556- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี68,500.00
19 ส่งเสริมด้านความรู้/วิชาการ/วิชาชีพสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่ามีนาคม-กันยายน 2556- รองคณบดีกิจการนักศึกษา50,000.00
20 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย "จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน"เดือนตุลาคม 2555- เดือนเมษายน 2556รองคณบดีกิจการนักศึกษา90,000.00
21 ประกวดโครงงานและสื่อการสอนด้านวิทยาศาสตร์เดือนมกราคม 2556- เดือนสิงหาคม 2556ดร.อภิชาติ สังข์ทอง20,000.00
22 ปรับพื้นฐานก่อนเปิดเทอมเมษายน 2556- กรกฎาคม 2556ดร.อภิชาติ สังข์ทอง22,660.00
23 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์เดือนกุมภาพันธ์ 2556- เดือนกุมภาพันธ์ 2556นายอภิชาติ สังข์ทอง28,000.00
24 ศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ประเทศมาเลเซีย - สิงคโปร์เดือนตุลาคม 2555- เดือนสิงหาคม 2556ผศ.ดร.อภิรดี เมืองเดช217,515.00
25 การใช้โปรแกรมสำเร็จเรขาคณิตพลวัตเดือนกุมภาพันธ์2556- เดือนพฤษภาคม2556ผศ.ดร.จารุวรรณ สิงห์ม่วง30,000.00
26 การจัดการศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เดือนมีนาคม2556- เดือนกรกฎาคม2556ดร.รุ้งรวี อำนาจตระกูล6,216.00
27 จัดซื้อคอมพิวเตอร์เดือนมกราคม2556- เดือนมีนาคม2556ดร.รุ้งรวี อำนาจตระกูล99,600.00
28 จัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเดือนมกราคม2556- เดือนเมษายน2556ดร.รุ้งรวี อำนาจตระกูล55,000.00
29 สร้างพระพุทธรูปเพื่อถวายวัดมกราคม 56- มีนาคม 56นางสาวผสุดี ภุมรา5,000.00
30 พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าเดือนตุลาคม 2555- เดือนกันยายน 2556ผศ.คนึงนิตย์ ชื่นค้า74,828.00
31 โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ต.ค 55- ส.ค 56ผศ.ดร.สถาพร ดียิ่ง60,000.00
32 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ม.ค 56- มิ.ย 56อาจารย์ชัชฏาำภรณ์ ตันตะราวงศา112,000.00
33 จัดหาครุภันฑ์เพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนต.ค 55- ธ.ค 55นางสุพรรณี ปริญญาวุฒิชัย5,323,000.00
34 พัฒนาศักยภาพอาจารย์เดือนพฤศจิกายน2554-กันยายน2555- รองคณบดีวิชาการ700,000.00
35 โครงการบริหารจัดการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ต.ค 55- ก.ค.56นางสุพรรณี ปริญญาวุฒิชัย750,000.00
36 โครงการประชุมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเองของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2555มิ.ย.56- มิ.ย.56นางสุพรรณี ปริญญาวุฒิชัย99,800.00
37 การใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ครั้งที่ 4เดือนพฤศจิกายน 2555- เดือนเมษายน 2556ดร.รุ้งรวี อำนาจตระกูล40,000.00
38 การศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่เน้นทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสถาบันเมษายน 2556- กรกฏาคม 2556นางสาวสถาพร ดียิ่ง42,349.00
39 พัฒนางานสาธารณสุขสู่ชุมชนพฤษภาคม 55- กรกฎาคม 55นางสาวทานตะวัน กิริมิตร20,000.00
40 อบรมดูแลสุขภาพวิถีไทยเมษายน 56- มิถุนายน 56ดร.อภิชาติ สังข์ทอง23,390.00
41 โครงการสืบสานพุทธศาสนา ร่วมจิตอาสาใฝ่คุณธรรมมิถุนายน 2556- กันยายน 2556อาจารย์สุพรัตรา แดงเจริญ32,800.00
42 โครงการตรวจติดตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชาเม.ย. 56- ก.ค.56นางสุพรรณี ปริญญาวุฒิชัย50,200.00
43 ซื้ิอวัสดุอุปกรณ์และซ่อมครุภัณฑ์ ในการเรียนการสอนสาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริหารพฤศจิกายน 2555- กรกฏาคม 2556นางจารุวรรณ สุนทรเสณี58,500.00
44 อบรมและศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมษายน 56- มิถุนายน 56นายวรพจน์ ทำเนียบ70,910.00
45 โครงการติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธันวาคม 2554- มิถุนายน 2555อาจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา5,000.00
46 โยคะเพื่อสุขภาพพฤษภาคม 56- กรกฎาคม 56นางสาวกนกวรรณ วังสระ15,550.00
47 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขตุลาคม 55- ธันวาคม 55นางสาวทานตะวัน กิริมิตร160,000.00
48 อบรมหัตถการทางการแพทย์เมษายน 56- มิถุนายน 56นางสาวทานตะวัน กิริมิตร23,200.00
49 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขกรกฎาคม 56- กันยายน 56นางสาวทานตะวัน กิริมิตร266,800.00
50 โครงการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ITPEตุลาคม 2554- สิงหาคม 2555นายสุรศักดิ์ ศรีสวรรค์10,000.00
51 ศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมิถุนายน 56- สิงหาคม 56นางสาวณัฐพร สนเผือก40,900.00
52 โครงการประชุมวิชาการแงละศึกษาดูงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธันวาคม 2554- พฤษภาคม 2555อาจารย์สุพรัตรา แดงเจริญ73,800.00
53 พัฒนานักศึกษาโดยวอทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมตุลาคม 55- สิงหาคม 56นางสาวณัฐพร สนเผือก6,000.00
54 จัดหาครุภัณฑ์เพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนตุลาคม 55- ธันวาคม 55นางสาวนภกานด์ หน่ายคอน43,700.00
55 ศึกษาดูงานชีววิทยาทางทะเลมกราคม 56- มีนาคม 56นางสาวนภกานด์ หน่ายคอน55,320.00
56 โครงการค่ายคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชนมกราคม 2556- มีนาคม 2556อาจารย์สุพรัตรา แดงเจริญ115,000.00
57 ศึกษาดูงานการวิจัยทางคณิตศาสตร์และสถิติพ.ย 55- ก.พ 56ดร.รุ้งรวี อำนาจตระกูล50,000.00
58 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตมิถุนายน 2556- สิงหาคม 2556อาจารย์สุพรัตรา แดงเจริญ102,950.00
59 อบรมและศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมษายน 56- มิถุนายน 56นายวรพจน์ ทำเนียบ70,910.00
60 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับชาติตุลาคม 2554- กันยายน 2555อาจารย์สุพรัตรา แดงเจริญ25,000.00
61 โครงการไอทีหัวใจสีเขียว(IT Green Heart )พฤศจิกายน 2555- กุมภาพันธ์ 2556อาจารย์สุพรัตรา แดงเจริญ15,000.00
62 โครงการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศตุลาคม 2555- มีนาคม 2556นางสาวนวลปราง แสงอุไร77,950.00
63 โครงการวิจัยสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศตุลาคม 2555- เมษายน 2556นางนุชจรินทร์ ครูเกษตร20,000.00
64 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและสร้างเสริมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตมิถุนายน 2556- สิงหาคม 2556อาจารย์สุพรัตรา แดงเจริญ102,950.00
65 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางด้านสาขาสาธารณสุขศาสตร์มกราคม 2556- มีนาคม 2556นางสาวทานตะวัน กิริมิตร306,250.00
66 โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ทำดีเพื่อในหลวงมิถุนายน 2556- สิงหาคม 2556อาจารย์สุพรัตรา แดงเจริญ22,500.00
67 โครงการใส่ใจสุขภาพร่วมกับเราชาววิทยาศาสตร์ม.ค.56- เม.ย 56นางสุพรรณี ปริญญาวุฒิชัย50,000.00
68 โครงการเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีม.ค.56- เม.ย 56นางสาวสุพรัตรา แดงเจริญ48,450.00
69 โครงการปรับแผนฯคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีม.ค.56- เม.ย 56นางสาวสุพรัตรา แดงเจริญ251,550.00
70 โครงการบริหารจัดการสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต.ค 55- ก.ค.56นางอัญชลี จำปาหอม731,500.00
71 โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาและสัมมนาเชิงวิชาการเคมี และเคมีประยุกต์ต.ค 55- ก.ค.56ผศ.ดร. อภิรดี เมืองเดช251,550.00
72 โครงการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และสถิติมี.ค.55- มิ.ย.56ดร.รุ้งระวี อำนาจตระกูล25,000.00
73 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพ.ย 55- เม.ย56ดร.รุ้งระวี อำนาจตระกูล40,000.00
74 การจัดการศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์อย่างมีประสิทธิภาพมี.ค.56- ก.ค 56ดร.รุ้งรวี อำนาจตระกูล132,000.00
75 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์พ.ย 55- พ.ค 55น.ส ปิยะวดี กิ่งมาลา20,000.00
76 พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการต.ค 55- ก.ค 56นางจารุวรรณ สุนทรเสณี100,000.00
77 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศต.ค 55- ก.ย.56อาจารย์สุพรัตตา แดงเจริญ140,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด15,159,585.00
ข้อมูล ณ วันที่ 17/9/2564

หน้าที่ 1/