จำนวนโครงการตามหน่วยงาน ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

ที่ชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 โครงการปิยมหาราชรำลึก "สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระพุทธเจ้าหลวงที่มีต่อปวงชนชาวไทย" ประจำปี 2555วันที่ 23 ตุลาคม 2555- นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์92,800.00
2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปี 2555วันที่ 3 พฤศจิกายน 2555- วันที่ 4 พฤศจิกายน 2555นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์40,000.00
3 โครงการอนุรักษ์เผยแพร่ประเพณีและวันสำคัญของไทยวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555- นายโยธิน จี้กังวาฬ18,000.00
4 โครงการราชภัฏวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวามหาราช) และร่วมเฉลิมฉลองพระชนมายุพระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 85 พรรษา ประจำปี 2555วันที่ 4 ธันวาคม 2555- นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์27,000.00
5 โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านระดับชาติ ครั้งที่ 7วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2555- วันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2555นายโยธิน จี้กังวาฬ100,000.00
6 โครงการ 72 ปี กิจกรรมการประกวดด้านศิลปวัฒนธรรมและนิทรรศการศิลปะเฉลิมพระเกียรติและประวัติมหาวิทยาลัยวันที่ 21 ธันวาคม 2555- วันที่ 23 ธันวาคม 2555นางสาวอารียา บุญทวี84,600.00
7 โครงการต้นไม้ใส่คุณธรรมตามหลักพุทธฉือจี้วันที่ 26 ธันวาคม 2555- นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์15,000.00
8 โครงการศิลปะ วัฒนธรรมสู่ชุมชน "สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ศิลปะและการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สอนศิลปะ (ทัศนศิลป์)"วันที่ 7 มกราคม 2556- วันที่ 8 มกราคม 2556นายโยธิน จี้กังวาฬ30,000.00
9 โครงการศิลปะ วัฒนธรรมสู่ชุมชนอบรมเชิงปฏิบัติการทัศนศิลป์และนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยเพื่อสังคมวันที่ 15 มกราคม 2556- วันที่ 31 มกราคม 2556นายโยธิน จี้กังวาฬ60,000.00
10 โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "วันพระเมตตา กัลยาณิวัฒนา"วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556- วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556นายโยธิน จี้กังวาฬ30,000.00
11 โครงการพัฒนาองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรมวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่นวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556- วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์27,785.00
12 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสานสัมพันธ์อาเซียนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556- วันที่ 1 มีนาคม 2556นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์62,300.00
13 โครงการ "การแกะสลักผักและผลไม้"วันที่ 4 เมษายน 2556- วันที่ 5 เมษายน 2556นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ60,000.00
14 โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านระดับชาติ ครั้งที่ 8วันที่ 29 มีนาคม 2556- วันที่ 31 มีนาคม 2556นายธีระวุฒิ กลิ่นด้วง58,800.00
15 โครงการสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ประจำปี 2556วันที่ 9 เมษายน 2556- นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์30,000.00
16 โครงการอบรมวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารกับกลุ่มประเทศอาเซียนวันที่ 22 , 24 , 26 ,29 เมษายน 2556- วันที่ 1 , 3 พฤษภาคม 2556นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์13,000.00
17 โครงการลานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนและครอบครัววันที่ 14 , 21 พฤศจิกายน 2555- นางสาวอารียา บุญทวี70,000.00
18 โครงการราชภัฏรวมใจปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเดือนเมษายน 2556 (ทุกวันพุธ)- เดือนสิงหาคม 2556 (ทุกวันพุธ)นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์.00
19 โครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว ประจำปี 2556วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556- นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ40,000.00
20 โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2556วันที่ 17 กรกฎาคม 2556- นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์16,600.00
21 โครงการเสริมสร้างทักษะวิชาการด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์วันที่ 25 กรกฎาคม 2556- นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ40,000.00
22 โครงการลานวัฒนธรรมราชนครินทร์ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ถิ่นภูมิปัญญาไทยวันที่ 25 กรกฎาคม 2556- นายธีระวุฒิ กลิ่นด้วง74,700.00
23 โครงการราชภัฏปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ "วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556"วันที่ 7 สิงหาคม 2556- นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์18,000.00
24 โครงการวัฒนธรรมอาเซียนวันที่ 19 สิงหาคม 2556- วันที่ 20 สิงหาคม 2556นางสาวอารียา บุญทวี140,000.00
25 โครงการรวบรวมองค์ความรู้แหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและวัฒนธรรมลุ่มน้ำบางปะกงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556- วันที่ 9 พฤษภาคม 2556นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์30,000.00
26 โครงการต้นกล้าศิลปะ วัฒนธรรม ครั้งที่ 4วันที่ 11 มิถุนายน 2556- วันที่ 12 มิถุนายน 2556นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์250,000.00
27 โครงการสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)วันที่ 5 กรกฎาคม 2556- นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ4,115.00
28 โครงการจัดทำเอกสารองค์ความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2556ปีงบประมาณ 2556- นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์132,400.00
รวมงบประมาณทั้งหมด1,565,100.00
ข้อมูล ณ วันที่ 18/9/2564

หน้าที่ 1/