จำนวนโครงการตามหน่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัย

ที่ชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 พัฒนาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนตุลาคม 2553- กันยายน 2554สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน132,810.00
2 โครงการจัดหาอาจารย์ที่มีศักยภาพมาเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร และพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา(ทุนประเดิม)ตุลาคม 2555- กันยายน 2556บัณฑิตวิทยาลัย1,485,000.00
3 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษาตุลาคม 2555- กันยายน 2556สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา917,632.00
4 ค่าตอบแทนการสอนสาขาวิชาการจัดการอุตาสาหกรรมตุลาคม 2555- กันยายน 2556สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม921,592.00
5 ศึกษาดูงานและความร่วมมือทางวิชาการสาธารณสุขศาสตร์ตุลาคม 2555- กันยายน 2556สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ250,000.00
6 พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ตุลาคม 2555- กันยายน 2556สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1,530,816.00
รวมงบประมาณทั้งหมด5,237,850.00
ข้อมูล ณ วันที่ 18/9/2564

หน้าที่ 1/