จำนวนโครงการตามหน่วยงาน สถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สพค.)

ที่ชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 โครงการวิจัยติดตามผลการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ของสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ มี.ค.- ก.ย. 56สถาบันพัฒนาคุณภาพครู30,000.00
2 โครงการวิจัยสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับครูต.ค. 55- พ.ย. 55สถาบันพัฒนาคุณภาพครู30,000.00
3 ครงการพัฒนาบุคลากร สถานศึกษา และ แหล่งเรียนรู้ (ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ ใช้งบประมาณกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย)ต.ค. 55- ธ.ค. 55สถาบันพัฒนาคุณภาพครู200,000.00
4 โครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษสู่ความเป็นครูมืออาชีพม.ค. 2556- มี.ค. 2556สถาบันพัฒนาคุณภาพครู150,000.00
5 โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องระบบการประกันคุณภาพตามที่สมศ.กำหนด - สถาบันพัฒนาคุณภาพครู.00
6 โครงการพัฒนาครูเพื่อใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรู้แบบบูรณาการ (EIS)ธ.ค. 55- ก.พ. 56สถาบันพัฒนาคุณภาพครู250,000.00
7 โครงการพัฒนาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ต.ค. 55- ก.พ. 56สถาบันพัฒนาคุณภาพครู100,000.00
8 โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูเพื่อใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสาร ก.พ. 56- ก.พ. 56สถาบันพัฒนาคุณภาพครู100,000.00
9 โครงการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนเม.ย. 56- พ.ค. 56สถาบันพัฒนาคุณภาพครู100,000.00
10 โครงการนิเทศติดตามผลและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เม.ย.56- เม.ย.56สถาบันพัฒนาคุณภาพครู100,000.00
11 โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานทางวิชาการมิ.ย. 56- ก.ค. 56สถาบันพัฒนาคุณภาพครู320,000.00
12 โครงการส่งเสริมการใช้แท็บเล็ต พีซีในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพต.ค.55- ส.ค. 56สถาบันพัฒนาคุณภาพครู557,000.00
13 พัฒนาระบบสารสนเทศให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งความรู้ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาต.ค. 55- ก.ย. 56สถาบันพัฒนาคุณภาพครู95,000.00
14 จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์มี.ค. 56- ก.ย. 56สถาบันพัฒนาคุณภาพครู95,000.00
15 พัฒนาสถาบันและบุคลากรพ.ย. 55- ก.ย. 56สถาบันพัฒนาคุณภาพครู70,000.00
16 โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องระบบการประกันคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนก.พ. 56- เม.ย. 56สถาบันพัฒนาคุณภาพครู60,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด2,257,000.00
ข้อมูล ณ วันที่ 18/9/2564

หน้าที่ 1/