จำนวนโครงการตามหน่วยงาน คณะครุศาสตร์

ที่ชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมด้วยหลักสังคหวัตถุธรรม เพื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาบทบาทพระพุทธศาสนาในสังคมร่วมสมัย22 กุมภาพันธ์ 2558- 22 กุมภาพันธ์ 2558อาจารย์วชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์.00
รวมงบประมาณทั้งหมด.00
ข้อมูล ณ วันที่ 18/8/2565

หน้าที่ 1/