จำนวนโครงการตามหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 การบริหารจัดการสาขาวิชาเคมีมี.ค. 2557- มิ.ย. 2557นางสาววิยารัตน์ กุมุทนาถ31,870.00
2 ฟิสิกส์สัญจรมกราคม 2556- กันยายน 2556นายอภิชาติ สังข์ทอง35,520.00
3 ศึกษาดูงานตามศาสตร์เม.ย. 2557- ก.ค. 2557นางสาวสถาพร ดียิ่ง44,325.00
4 โครงการตรวจติดตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา และระดับคณะ(งป.)1 พฤษภาคม 2557- 30 มิถุนายน 2557คณบดี90,000.00
5 บริหารจัดการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์(งป.)1 พฤศจิกายน 2556- 30 มิถุนายน 2557คณบดี750,000.00
6 โครงการบริหารจัดการสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพ.ย.2556- ก.ค.2557คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี350,000.00
7 การพัฒนาวิชาการรายบุคคลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีม.ค 2557- ส.ค. 2557คณบดี930,000.00
8 ฟิสิกส์สัญจรม.ค. 2557- มิ.ย. 2557นายกฤษณะ ช่องศรี68,785.00
9 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ม.ค. 2557- มี.ค. 2557นายเชาวลิต ขันคำ39,395.00
10 โครงการ 5 ประสานบริการวิชาการชุมชนต.ค.2556- ก.ย. 2557นายเชาวลิต ขันคำ115,500.00
11 โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต.ค. 2556- มิ.ย 2557คณบดี101,700.00
12 โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย "จิตอาสา ใผ่รู้ สู้งาน"ต.ค. 2556- เม.ย. 2557นายธีรยุทธ จันทร์เขียว150,000.00
13 โครงการส่งเสริมพัฒนาพฤติการด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหระบนักศึกษาต.ค.2556- ก.ย. 2557นายธีรยุทธ จันทร์เขียว50,000.00
14 โครงการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมต.ค. 2556- ก.ย. 2557นายธีรยุทธ จันทร์เขียว100,000.00
15 โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีต.ค. 2556- ก.ค. 2557นายธีรยุทธ จันทร์เขียว94,500.00
16 โครงการ I LOVE Science 2013 พ.ย 2556- ก.พ.2557นายธีรยุทธ จันทร์เขียว127,000.00
17 โครงการส่งเสริมการประกวดแข่งขัน และนำเสนอผลงานของนักศึกษาตามศาสตร์ในระดับชาติม.ค. 2557- มิ.ย.2557คณบดี30,055.00
18 ฏโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมรวมใจ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้ลูกหลานพ.ค. 2557- ก.ค. 2557นางสาวณัฐพร สนเผือก42,870.00
19 การจัดหาครุภัณฑ์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์พ.ย 2556- ธ.ค. 2556นางรุ้งรวี อำนาจตระกูล99,800.00
20 การจัดการศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์อย่างมีประสิทธิภาพพ.ย 2556- ธ.ค. 2556นางรุ้งรวี อำนาจตระกูล80,025.00
21 ศึกษาดูงานวิจัยทางคณิตศาสตร์และสถิติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมิ.ย. 2557- ก.ย. 2557นายสมพล พวงสั้น50,000.00
22 โครงการวัดใสใจสะอาดม.ค. 2557- เม.ย. 2557นางสาวปิยะวดี กิ่งมาลา10,000.00
23 โครงการลานวัด ลานใจก.ค. 2557- พ.ค. 2557นางสาวปิยะวดี กิ่งมาลา10,000.00
24 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์พ.ย. 2556- ส.ค. 2557นายเชาวลิต ขันคำ101,200.00
25 โครงการสนันสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศต.ค. 2556- ก.ย. 2557นายเชาวลิต ขันคำ250,000.00
26 โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ต.ค. 2556- ธ.ค. 2556นายวรพล แวงนอก191,255.00
27 โครงการอบรมและศึกษาดูงานทางวิชาการสาธารณสุขศาสตร์มิ.ย. 2557- มิ.ย.2557นางสาวแววดาว พิมพ์พันธ์ดี80,000.00
28 โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ม.ค. 2557- มี.ค. 2557นางสาวนันท์นภัส ธนฐากร25,000.00
29 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชายเลนมิ.ย. 2557- ส.ค. 2557นางสาวนภกานด์ หน่ายคอน87,470.00
30 โครงการจิตอาสาทำนุบำรุงพระพุ?ธศาสนามี.ค. 2557- ก.ค. 2557นางสาววิยารัตน์ กุมุทนาถ9,400.00
31 โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นมี.ค. 2557- ส.ค. 2557นางสาววิยารัตน์ กุมุทนาถ164,500.00
32 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาการอาหารและธุรกิจบริการธ.ค. 2556- มิ.ย. 2557นางจารุวรรณ สุนทรเสณี42,780.00
33 โครงการคาราวานวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย "จิตอาสาใฝ่รู้ สู้งาน (งป.)1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557นายธีรยุทธ จันทร์เขียว300,000.00
34 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลชั้นสูง(งป.) 1 พฤษภาคม 2557- 31 พฤษภาคม 2557นางรุ้งรวี อำนาจตระกูล31,000.00
35 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งที่ 51 มีนาคม 2557- 31 มีนาคม 2557นางรุ้งรวี อำนาจตระกูล40,000.00
36 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสายน้ำตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(งป.)1 กุมภาพันธ์ 2557- 28 กุมภาพันธ์ 2557นางสุรีย์พร ธรรมมิกพงษ์68,000.00
37 โครงการแข่งขันทักษะทางการเกษตร ครั้งที่ 8 "การจัดสวน" (งป.)1 พฤษภาคม 2557- 31 พฤษภาคม 2557นางสาวสถาพร ดียิ่ง125,500.00
38 โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพที่ดี เราชาววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(งป.)1 มกราคม 2557- 31 มกราคม 2557นางสาวณัฐพร สนเผือก50,000.00
39 โครงการจัดการสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์(งป.)1 ตุลาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2557นางรุ้งรวี อำนาจตระกูล70,000.00
40 บริหารจัดการสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์1 ตุลาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2557นายวรพล แวงนอก500,000.00
41 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์(งป.)1 มีนาคม 2557 - 31 มีนาคม 2557นางสาวพิไลพร หนูทองคำ70,000.00
42 โครงการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาสู่ตลาดอาเซียน(งป.)1 ตุลาคม 2556 - 30 มิถุนายน 2557นางคนึงนิตย์ ชื่นค้า110,000.00
43 บริหารจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร(งป.)1 พฤศจิกายน 2556- 30 มิถุนายน 2557นางจารุวรรณ สุนทรเสณี75,000.00
44 โครงการสนับสนุนและบริหารจัดการเรียนการสอน(งป.)1 พฤศจิกายน 2556- 31 สิงหาคม 2557ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ103,600.00
45 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์(งป.)1 เมษายน 2557- 30 พฤษภาคม 2557ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ121,400.00
46 พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(งป.)1 มกราคม 2557- 30 เมษายน 2557นางสุรีย์พร ธรรมมิกพงษ์85,000.00
47 บริหารจัดการและพัฒนาการเรียนการสอน(งป.)1 เมษายน 2557- 30 มิถุนายน 2557นางสาวนภกานด์ หน่ายคอน34,780.00
48 โครงการศึกษาดูงานบุคลากรสาขาชีววิทยา(งป.)1 พฤษภาคม 2557- 31 พฤษภาคม 2557นางสาวนภกานด์ หน่ายคอน40,220.00
49 โครงการปรับแผนกลยุทธ์ ทบทวนและพัฒนาแผนบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(งป.)1 เมษายน 2557- 30 เมษายน 2557นางสุพรรรณี ปริญญาวุฒิชัย274,600.00
50 โครงการประชุมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเองของคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 (งป.)1 มิถุนายน 2557- 30 มิถุนายน 2557คณบดี90,000.00
51 โครงการเตรียมความพร้อมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการ สังเคราะห์โจทก์วิจัย(งป.)1 กุมภาพันธ์ 2557- 31 มีนาคม 2557คณบดี200,000.00
52 โครงการฝึกประสบการณืวิชาชีพสำหรับนักศึกษษสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ต.ค. 2556- พ.ค. 2557นางสาวสุปราณี จ้อยรอด450,000.00
53 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(งป.)1 ธันวาคม 2556- 31 ธันวาคม 2556นายธีรยุทธ จันทร์เขียว300,000.00
54 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ (งป.)1 พฤศจิกายน 2556- 30 มิถุนายน 2557นางพิภัทรา สิมะโรจนา500,000.00
55 โครงการสนับสนุนการทำกิจกรรมเครือข่าย 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏธ.ค. 2556- มิ.ย 2557นายธีรยุทธ จันทร์เขียว100,000.00
56 โครงการสายสัมพันธ์เคมีจากพี่สู่น้องต.ค. 2556- เม.ย. 2557นางสาววิยารัตน์ กุมุทนาถ61,800.00
57 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา (งป.) 1 มีนาคม 2557 - 30 เมษายน 2557นางสาวจารุวรรณ สิงห์ม่วง90,000.00
58 โครงการบริหารจัดการสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(งป.)1 พฤศจิกายน 2556- 30 มิถุนายน 2557คณบดี1,131,400.00
รวมงบประมาณทั้งหมด9,375,250.00
ข้อมูล ณ วันที่ 18/8/2565

หน้าที่ 1/