จำนวนโครงการตามหน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ที่ชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสหกิจศึกษา"การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่งที่ 18"มีนาคม 2557- พฤษภาคม 2557ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ319,750.00
2 ประชุมอาจารย์แนะแนวเครือข่ายอาจารย์แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษามีนาคม 2557- เมษายน 2557ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ.00
3 อบรม สัมมนาเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา28 สิงหาคม 2557- 28 สิงหาคม 2557งานสหกิจ สำนักส่งเสริมฯ58,036.00
4 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานสหกิจศึกษา19 พฤศจิการยน 2557- 24 พฤศจิกายน 2557งานสหกิจ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน146,870.00
รวมงบประมาณทั้งหมด524,656.00
ข้อมูล ณ วันที่ 18/9/2564

หน้าที่ 1/