จำนวนโครงการตามหน่วยงาน สถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สพค.)

ที่ชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 โครงการนิเทศติดตามผลและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้- สถาบันพัฒนาคุณภาพครู36,000.00
2 โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานทางวิชาการ- สถาบันพัฒนาคุณภาพครู232,800.00
3 โครงการพัฒนาครูเพื่อใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรู้แบบบูรณาการ (EIS)- สถาบันพัฒนาคุณภาพครู150,000.00
4 โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูเพื่อใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสาร23 เมษายน 2557- 24 เมษายน 2557สถาบันพัฒนาคุณภาพครู120,000.00
5 โครงการบริการตามความต้องการของชุมชน23 มิถุนายน 2557- 25 มิถุนายน 2557สถาบันพัฒนาคุณภาพครู150,000.00
6 โครงการพัฒนาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์- สถาบันพัฒนาคุณภาพครู150,000.00
7 โครงการส่งเสริมการใช้แท็บเล็ตพีซีในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ- สถาบันพัฒนาคุณภาพครู164,400.00
8 โครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษสู่ความเป็นครูมืออาชีพ21 เมษายน 2557- 22 เมษายน 2557สถาบันพัฒนาคุณภาพครู150,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด1,153,200.00
ข้อมูล ณ วันที่ 18/8/2565

หน้าที่ 1/