จำนวนโครงการตามหน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ที่ชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา25 มีนาคม 2558- 25 มีนาคม 2558งานสหกิจศึกษา44,541.00
รวมงบประมาณทั้งหมด44,541.00
ข้อมูล ณ วันที่ 18/9/2564

หน้าที่ 1/