จำนวนโครงการตามหน่วยงาน ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

ที่ชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปี 2557วันที่ 11 ตุลาคม 2557- วันที่ 12 ตุลาคม 2557นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์30,000.00
2 โครงการราชภัฏราชนครินทร์ศิลปะ วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส "วันพ่อแห่งชาติ" ประจำปี 2557วันที่ 1 ธันวาคม 2557- วันที่ 2 ธันวาคม 2557นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์25,000.00
3 โครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมายุ 87 พรรษาวันที่ 21 มกราคม 2558- นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์10,000.00
4 โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติวันที่ 21 มกราคม 2558- วันที่ 23 มกราคม 2558นายธีระวุฒิ กลิ่นด้วง45,000.00
5 โครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัวสู่การสร้างวัฒนธรรมที่เข้มแข็งในชุมชนวันที่ 28 มกราคม 2558- นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์40,000.00
6 โครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว ประจำปี 2558วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558- นางสาวสุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ60,000.00
7 โครงการศิลปะ วัฒนธรรมสู่ชุมชน ประจำปี 2558วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558- นางสาวอารียา บุญทวี147,500.00
8 โครงการพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์วันที่ 30 -31 มีนาคม 2558- วันที่ 1 - 3 เมษายน 2558นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ200,000.00
9 โครงการสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ประจำปี 2558วันที่ 8 เมษายน 2558- นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ35,000.00
10 โครงการอบรมวิถีพุทธ-ธรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ครั้งที่ 1วันที่ 10 เมษายน 2558- นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์23,000.00
11 โครงการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ วัฒนธรรมเดือนพฤษภาคม 2558- เดือนกรกฎาคม 2558นางสาวสุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ50,000.00
12 โครงการต้นกล้าวัฒนธรรม ครั้งที่ 5วันที่ 16 มิถุนายน 2558- วันที่ 17 มิถุนายน 2558นางสาวอารียา บุญทวี150,000.00
13 โครงการสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนบริหารความเสี่ยงสู่ผลสัมฤทธิ์ในองค์กรวันที่ 24 มิถุนายน 2558- วันที่ 25 มิถุนายน 2558นางสาวสุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ45,000.00
14 โครงการสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)วันที่ 3 กรกฎาคม 2558- นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ5,000.00
15 โครงการอบรมวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารกับกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 3วันที่ 16 กรกฎาคม 2558- วันที่ 17 กรกฎาคม 2558นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์5,260.00
16 โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558วันที่ 28 กรกฎาคม 2558- นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ20,000.00
17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างมาตรฐานทางศิลปวัฒนธรรมการบรรเลงดนตรีไทย"วันที่ 29 กรกฎาคม 2558- นายธีระวุฒิ กลิ่นด้วง20,000.00
18 โครงการราชภัฏราชนครินทร์ศิลปะ วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ "วันแม่แห่งชาติ"วันที่ 5 และวันที่ 10 สิงหาคม 2558- นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์25,000.00
19 โครงการปิยมหาราชรำลึก "สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระพุทธเจ้าหลวงที่มีต่อปวงชนชาวไทย" ประจำปี 2557วันที่ 23 ตุลาคม 2557- นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์90,000.00
20 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558วันที่ 9 ธันวาคม 2557- นางสาวสุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ30,000.00
21 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมและงานประกันคุณภาพการศึกษาวันที่ 17 ธันวาคม 2557- วันที่ 19 ธันวาคม 2557นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์40,000.00
22 โครงการลานวัฒนธรรมราชนครินทร์ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ถิ่นภูมิปัญญาไทย ครั้งที่ 2วันที่ 11 สิงหาคม 2558- นายธีระวุฒิ กลิ่นด้วง150,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด1,245,760.00
ข้อมูล ณ วันที่ 18/9/2564

หน้าที่ 1/