จำนวนโครงการตามหน่วยงาน สถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สพค.)

ที่ชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนพฤศจิกายน 2557- มีนาคม 2558สถาบันพัฒนาคุณภาพครู215,000.00
2 โครงการ"ครูดีศรีนครินทร์"บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนตุลาคม 2557 - มิถุนาคม 2558สถาบันพัฒนาคุณภาพครู340,400.00
3 โครงการพัฒนาครูแบบต่อยอดและเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษามกราคม 2558- มิถุนาคม 2558สถาบันพัฒนาคุณภาพครู30,000.00
4 โครงการซ่อม สร้างสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับครูตุลาคม 2557 - เมษายน 2558สถาบันพัฒนาคุณภาพครู80,000.00
5 โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีนาคม 2558- มิถุนาคม 2558สถาบันพัฒนาคุณภาพครู250,000.00
6 โครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดกิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถการคิดแบบวิทยาศาสตร์ของนักเรียนตุลาคม 2557 - มิถุนาคม 2558สถาบันพัฒนาคุณภาพครู82,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด997,400.00
ข้อมูล ณ วันที่ 18/9/2564

หน้าที่ 1/