จำนวนโครงการตามหน่วยงาน ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

ที่ชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 โครงการปิยมหาราชรำลึก "สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระพุทธเจ้าหลวงที่มีต่อปวงชนชาวไทย"วันที่ 23 ตุลาคม 2558- นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์50,000.00
2 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559วันที่ 8 ธันวาคม 2558- นางสาวสุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ30,000.00
3 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมและงานประกันคุณภาพการศึกษาวันที่ 9 ธันวาคม 2558- วันที่ 10 ธันวาคม 2558นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์24,500.00
4 โครงการราชภัฏราชนครินทร์ศิลปะ วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส “วันพ่อแห่งชาติ” ประจำปี 2558วันที่ 4 ธันวาคม 2558- วันที่ 4 ธันวาคม 2558นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์5,500.00
5 โครงการศิลปะ วัฒนธรรมสู่ชุมชน ประจำปี 2559วันที่ 19 มกราคม 2559- วันที่ 20 มกราคม 2559นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์187,500.00
6 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปี 2558วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558- วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์30,000.00
7 โครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว ประจำปี 2559วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559- นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ100,000.00
8 โครงการพัฒนาภูมิปัญญาไทย สู่แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2559- วันที่ 1 เมษายน 2559นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ100,000.00
9 โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนการแสดงดนตรีนาฏศิลป์วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559- วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559นายธีระวุฒิ กลิ่นด้วง15,710.00
10 โครงการสวดมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559- นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์.00
11 โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนการแสดงดนตรีนาฏศิลป์ งานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านระดับชาติ ครั้งที่ 11 “สานศิลป์ ณ ถิ่นกาญจน์ เล่าขานวัฒนธรรม”วันที่ 17 มีนาคม 2559- วันที่ 18 มีนาคม 2559นายธีระวุฒิ กลิ่นด้วง40,300.00
12 โครงการสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ประจำปี 2559วันที่ 8 เมษายน 2559- นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ30,000.00
13 โครงการอบรมวิถีพุทธ-ธรรม สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ครั้งที่ 2วันที่ 5 เมษายน 2559- นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์15,000.00
14 โครงการสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนบริหารความเสี่ยงสู่ผลสัมฤทธิ์ในองค์กรวันที่ 24 พฤษภาคม 2559- วันที่ 26 พฤษภาคม 2559นางสาวสุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ33,680.00
15 โครงการต้นกล้าวัฒนธรรม ครั้งที่ 6วันที่ 14 มิถุนายน 2559- วันที่ 15 มิถุนายน 2559นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์150,000.00
16 โครงการสืบสานแนวพระราชดำริด้วยเศรษฐกิจพอเพียงวันที่ 9 มิถุนายน 2559- วันที่ 9 มิถุนายน 2559นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ5,000.00
17 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธและสืบสานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น พระพี่น้องพุทธโสธร เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปีวันที่ 27 มิถุนายน 2559- วันที่ 29 มิถุนายน 2559นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์12,460.00
18 โครงการสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)วันที่ 5 กรกฎาคม 2559- วันที่ 5 กรกฎาคม 2559นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ4,100.00
19 โครงการอบรมวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารกับกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 4วันที่ 21 กรกฎาคม 2559- วันที่ 21 กรกฎาคม 2559นางสาวอรวรรณ เล็กชะอุ่ม13,370.00
20 โครงการราชภัฏราชนครินทร์ศิลปะ วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2559วันที่ 4 สิงหาคม 2559- วันที่ 4 สิงหาคม 2559นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์19,500.00
21 โครงการลานวัฒนธรรมราชนครินทร์ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ถิ่นภูมิปัญญาไทย ครั้งที่ 3วันที่ 10 สิงหาคม 2559- วันที่ 10 สิงหาคม 2559นายธีระวุฒิ กลิ่นด้วง135,540.00
22 โครงการประกวดดนตรีไทยตามเกณฑ์มาตรฐานทางศิลปวัฒนธรรมวันที่ 27 กรกฎาคม 2559- วันที่ 27 กรกฎาคม 2559นายธีระวุฒิ กลิ่นด้วง50,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด1,052,160.00
ข้อมูล ณ วันที่ 17/9/2564

หน้าที่ 1/