จำนวนโครงการตามหน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ที่ชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (งป.)ต.ค 59- มิ.ย 60นายภูมิพัฒน์ ก๋าคำ1,085,000.00
2 การจัดกาเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (งป.)ต.ค 59- มิ.ย 60ฝ่ายวางแผนและพัฒนา1,085,000.00
3 เเเเหกกกกกดดด- ดดดดดด.00
รวมงบประมาณทั้งหมด2,170,000.00
ข้อมูล ณ วันที่ 25/6/2561

หน้าที่ 1/