จำนวนโครงการตามหน่วยงาน ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

ที่ชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปี 2559วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559- วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์30,000.00
2 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา ครั้งที่ 4วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559- วันที่ 14 มิถุนายน 2560นางสาวสุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ30,000.00
3 โครงการราชภัฏราชนครินทร์รวมใจสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559- วันที่ 1 ธันวาคม 2559นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์117,700.00
4 โครงการราชภัฏรวมใจร่วมอาลัยห้าสิบวันสู่สวรรคาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาแห่งปวงชนชาวไทยวันที่ 1 ธันวาคม 2559- วันที่ 1 ธันวาคม 2559นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์11,500.00
5 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายในชุมชนวันที่ 19 ธันวาคม 2559- วันที่ 19 ธันวาคม 2559นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์40,000.00
6 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มทางศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบร่วมสมัย น้อมรำลึกแด่ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เอกอัจฉริยราชา อัครศิลปิน” วันที่ 18 มกราคม 2560- วันที่ 18 มกราคม 2560นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์79,800.00
7 โครงการประกวดสื่อมัลติมีเดียด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทราวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560- วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560นางสาวสุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ60,000.00
8 โครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว ประจำปี 2560วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560- วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ100,000.00
9 โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมร่วมสมัย สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์วันที่ 30 มีนาคม 2560- วันที่ 31 มีนาคม 2560นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ100,000.00
10 โครงการอบรมวิถีพุทธ-ธรรม สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ครั้งที่ 3วันที่ 28 มีนาคม 2560- วันที่ 28 มีนาคม 2560นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์15,000.00
11 โครงการสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ประจำปี 2560วันที่ 11 เมษายน 2560- วันที่ 11 เมษายน 2560นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ35,000.00
12 โครงการต้นกล้าวัฒนธรรม ครั้งที่ 7วันที่ 21 มิถุนายน 2560- วันที่ 21 มิถุนายน 2560นางสาวอรวรรณ เล็กชะอุ่ม150,000.00
13 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม งานวิจัย และงานประกันคุณภาพการศึกษาวันที่ 13 กรกฎาคม 2560- วันที่ 16 กรกฎาคม 2560นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์50,000.00
14 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560-2564)วันที่ 28 มิถุนายน 2560- วันที่ 28 มิถุนายน 2560นางสาวอารียา บุญทวี20,000.00
15 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบมีชีวิตทางศิลปะ วัฒนธรรมเดือนมิถุนายน 2560- เดือนกรกฎาคม 2560นายโยธิน จี้กังวาฬ45,000.00
16 โครงการสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)วันที่ 5 กรกฎาคม 2560- วันที่ 5 กรกฎาคม 2560นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ5,000.00
17 โครงการสร้างมาตรฐานศิลปะ วัฒนธรรม (การอนุรักษ์และพัฒนาละคอนชาตรี) สู่เวทีระดับชาติวันที่ 12 กรกฎาคม 2560- วันที่ 12 กรกฎาคม 2560นายโยธิน จี้กังวาฬ80,000.00
18 โครงการอบรมวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารกับกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 5วันที่ 25 กรกฎาคม 2560- วันที่ 26 กรกฎาคม 2560นางสาวอรวรรณ เล็กชะอุ่ม12,760.00
19 โครงการราชนครินทร์รวมใจเทิดไท้ สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยวันที่ 27 กรกฎาคม 2560- วันที่ 27 กรกฎาคม 2560นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์13,500.00
20 โครงการลานวัฒนธรรมราชนครินทร์ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ถิ่นภูมิปัญญาไทย ครั้งที่ 4วันที่ 9 สิงหาคม 2560- วันที่ 9 สิงหาคม 2560นางสาวอารียา บุญทวี150,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด1,145,260.00
ข้อมูล ณ วันที่ 25/6/2561

หน้าที่ 1/