จำนวนโครงการตามหน่วยงาน สถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สพค.)

ที่ชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 โครงการการพัฒนาครูแกนนำการสอนคิดตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Ed.)มกราคม 2560- เมษายน 2560สถาบันพัฒนาคุณภาพครู122,000.00
2 โครงการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21มิถุนายน 2559- เมษายน 2560สถาบันพัฒนาคุณภาพครู180,000.00
3 โครงการการสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูแบบบูรณาการสาระวิชาตุลาคม 2559- พฤษภาคม 2560สถาบันพัฒนาคุณภาพครู160,000.00
4 โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาภาคตะวันออกมีนาคม 2560- กรกฎาคม 2560สถาบันพัฒนาคุณภาพครู300,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด762,000.00
ข้อมูล ณ วันที่ 25/6/2561

หน้าที่ 1/