จำนวนโครงการตามหน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ที่ชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 โครงการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นหรือที่ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษา(งป.) ต.ค 2560- ก.ค 2561รองคณบดีวางแผนและพัฒนา1,125,800.00
รวมงบประมาณทั้งหมด1,125,800.00
ข้อมูล ณ วันที่ 17/9/2562

หน้าที่ 1/