จำนวนโครงการตามหน่วยงาน ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

ที่ชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปี 2560วันที่ 7 ตุลาคม 2560- วันที่ 8 ตุลาคม 2560นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์35,000.00
2 โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรมระดับชาติ และนานาชาติ "งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 7"วันที่ 3 ธันวาคม 2560- วันที่ 5 ธันวาคม 2560นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์50,000.00
3 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบมีชีวิตเพื่อเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561- วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561นายโยธิน จี้กังวาฬ80,000.00
4 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม และสร้างความสัมพันธ์อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง วันที่ 1 มีนาคม 2561- วันที่ 1 มีนาคม 2561นายโยธิน จี้กังวาฬ80,000.00
5 โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมร่วมสมัย สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (งานบายศรีพญานาคประยุกต์)วันที่ 2 เมษายน 2561- วันที่ 3 เมษายน 2561นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ90,000.00
6 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันครอบครัวชาวราชนครินทร์ ประจำปี 2561วันที่ 10 เมษายน 2561- นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ38,800.00
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง และประกวดวาดภาพสำหรับนักเรียน นักศึกษาวันที่ 7 มิถุนายน 2561- วันที่ 8 มิถุนายน 2561นายโยธิน จี้กังวาฬ80,400.00
8 โครงการอบรมวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารกับกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 6วันที่ 15 พฤษภาคม 2561- วันที่ 15 พฤษภาคม 2561นางสาวอรวรรณ เล็กชะอุ่ม10,000.00
9 โครงการต้นกล้าวัฒนธรรม ครั้งที่ 8วันที่ 27 มิถุนายน 2561- วันที่ 27 มิถุนายน 2561นายจินดา เนื่องจำนงค์150,000.00
10 โครงการสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนบริหารความเสี่ยงสู่ผลสัมฤทธิ์ในองค์กรวันที่ 21 มิถุนายน 2561- วันที่ 22 มิถุนายน 2561นางสาวอารียา บุญทวี23,280.00
11 โครงการสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)วันที่ 5 กรกฎาคม 2561- วันที่ 5 กรกฎาคม 2561นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ10,000.00
12 โครงการเวทีสร้างสรรค์ศิลปะ วัฒนธรรมราชนครินทร์ ครั้งที่ 5วันที่ 15 สิงหาคม 2561- วันที่ 15 สิงหาคม 2561นายโยธิน จี้กังวาฬ200,000.00
13 โครงการเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์วันที่ 25 กรกฎาคม 2561- วันที่ 25 กรกฎาคม 2561นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์25,000.00
14 โครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษา "รางวัลเพชรสารภี" ประจำปีงบประมาณ 2561วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561- วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561นางสาวอารียา บุญทวี30,000.00
15 โครงการส่งเสริมเชิดชูประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทยร่วมสมัย (กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรมสัญจรกับภาครัฐและภาคเอกชน)วันที่ 19 มกราคม 2561- วันที่ 28 มกราคม 2561นายโยธิน จี้กังวาฬ77,700.00
16 โครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว ประจำปี 2561วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561- นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ100,000.00
17 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม งานวิจัยท้องถิ่น และงานประกันคุณภาพการศึกษาวันที่ 14 มีนาคม 2561- วันที่ 16 มีนาคม 2561นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์33,000.00
18 โครงการสร้างมาตรฐานศิลปะ วัฒนธรรม (รำแก้บนหลวงพ่อโสธร)วันที่ 22 พฤษภาคม 2561- วันที่ 22 พฤษภาคม 2561นายโยธิน จี้กังวาฬ70,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด1,183,180.00
ข้อมูล ณ วันที่ 18/9/2562

หน้าที่ 1/