จำนวนโครงการตามหน่วยงาน ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

ที่ชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปี 2561วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561- วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์35,000.00
2 โครงการปิยมหาราชรำลึก “สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระพุทธเจ้าหลวงที่มีต่อปวงชนชาวไทย”วันที่ 23 ตุลาคม 2561- วันที่ 23 ตุลาคม 2561นางสาวอารียา บุญทวี40,000.00
3 โครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษา “รางวัลเพชรสารภี” วันที่ 6 ธันวาคม 2561- วันที่ 6 ธันวาคม 2561นางสาวอารียา บุญทวี34,000.00
4 โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววันที่ 18 ธันวาคม 2561- วันที่ 19 ธันวาคม 2561นางสาวอารียา บุญทวี40,000.00
5 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม งานวิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษาวันที่ 12 ธันวาคม 2561- วันที่ 15 ธันวาคม 2561นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์40,000.00
6 โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ “ถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ศิลปินแห่งชาติสัญจร 2562 : 2019” (ค่ายวัฒนธรรมเยาวชน)วันที่ 20 ธันวาคม 2561- วันที่ 22 ธันวาคม 2561นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์36,000.00
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมวันที่ 16 มกราคม 2562- วันที่ 16 มกราคม 2562นางสาวอารียา บุญทวี10,000.00
8 โครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว ประจำปี 2562วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562- วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ100,000.00
9 โครงการตลาดนัดวัฒนธรรมสร้างสรรค์ชุมชน ประจำปี 2562วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562- วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562นายโยธิน จี้กังวาฬ150,000.00
10 โครงการส่งเสริมเชิดชูประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทยร่วมสมัย (กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรมร่วมสมัยกับภาครัฐและภาคเอกชน)วันที่ 23 มีนาคม 2562- วันที่ 31 มีนาคม 2562นายโยธิน จี้กังวาฬ70,000.00
11 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันครอบครัวชาวราชนครินทร์วันที่ 9 เมษายน 2562- วันที่ 9 เมษายน 2562นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์40,000.00
12 โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานบริบทชุมชน ศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น ในจังหวัดฉะเชิงเทราวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562- วันที่ 31 มีนาคม 2562นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์60,000.00
13 โครงการรายงานความก้าวหน้าการลงพื้นที่สำรวจบริบทชุมชน ศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น ในจังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 8 มีนาคม 2562- วันที่ 8 มีนาคม 2562นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์43,500.00
14 โครงการบริการวิชาการเพื่อบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชากรในท้องถิ่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรวันที่ 27 มีนาคม 2562- วันที่ 22 เมษายน 2562นางสาวอารียา บุญทวี100,000.00
15 โครงการอบรมการสร้างมูลค่าเพิ่มทางศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบร่วมสมัย "การวาดภาพอัตลักษณ์ท้องถิ่น : เทคนิคสีน้ำและสีอะครีลิค"วันที่ 28 พฤษภาคม 2562- วันที่ 29 พฤษภาคม 2562นายโยธิน จี้กังวาฬ87,500.00
16 โครงการสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)วันที่ 5 กรกฎาคม 2562- วันที่ 5 กรกฎาคม 2562นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ10,000.00
17 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นวันที่ 25 มิถุนายน 2562- วันที่ 25 มิถุนายน 2562นางสาวอรวรรณ เล็กชะอุ่ม10,000.00
18 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจคุณธรรมวันที่ 11 มิถุนายน 2562- วันที่ 18 มิถุนายน 2562นายโยธิน จี้กังวาฬ598,800.00
19 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะและวัฒนธรรม งานบายศรีแบบง่ายและศิลปะผ้ามัดย้อมวันที่ 23 สิงหาคม 2562- วันที่ 23 สิงหาคม 2562นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ5,370.00
20 โครงการเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา ประจำปี 2562วันที่ 26 กรกฎาคม 2562- วันที่ 9 สิงหาคม 2562นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์30,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด1,540,170.00
ข้อมูล ณ วันที่ 17/9/2562

หน้าที่ 1/