จำนวนโครงการตามหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 aaa02/12/2563- 12/12/2563aaaa123,456.00
2 ssdf5- 6sd20.00
รวมงบประมาณทั้งหมด123,476.00
ข้อมูล ณ วันที่ 30/7/2564

หน้าที่ 1/