จำนวนโครงการตามหน่วยงาน ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

ที่ชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม (ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562)วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562- วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์.00
2 โครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษา “รางวัลเพชรสารภี” ประจำปีงบประมาณ 2563วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562- วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562นางสาวอารียา บุญทวี34,000.00
3 โครงการปิยมหาราชรำลึก "สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระพุทธเจ้าหลวงที่มีต่อปวงชนชาวไทย"วันที่ 23 ตุลาคม 2562- วันที่ 23 ตุลาคม 2562นางสาวอารียา บุญทวี40,000.00
4 โครงการจัดแสดงผลงานสาธิตและนิทรรศการผลิตภัณฑ์ของพื้นที่ชุมชนและหน่วยงานศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่นวันที่ 30 ตุลาคม 2562- วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562นายจินดา เนื่องจำนงค์200,000.00
5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อบูรณาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยวันที่ 18 ธันวาคม 2562- วันที่ 18 ธันวาคม 2562นางสาวอารียา บุญทวี10,000.00
6 โครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว สู่ความเข้มแข็งทางศิลปะและวัฒนธรรมในชุมชน ประจำปี 2563วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563- วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563นางสาวอารียา บุญทวี100,000.00
7 โครงการราชนครินทร์ร่วมใจส่งเสริม สืบสาน ศิลปะและวัฒนธรรม ในวาระ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (คืนสู่เหย้า 80 ปี สารภีคืนถิ่น)วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563- วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563นายจินดา เนื่องจำนงค์150,000.00
8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทัศนศิลป์ร่วมสมัยและนิทรรศการ "ไปตามเส้นทางศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ประเทือง เอมเจริญ"วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563- วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563นายโยธิน จี้กังวาฬ127,500.00
9 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบมีชีวิต และจัดทำองค์ความรู้ งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเดือนกุมภาพันธ์ 2563- เดือนมิถุนายน 2563นายโยธิน จี้กังวาฬ280,000.00
10 โครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าไทย ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2563เดือนมีนาคม 2563- เดือนกรกฎาคม 2563นางสาวอารียา บุญทวี300,000.00
11 โครงการส่งเสริมเชิดชูประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทยร่วมสมัย ประจำปี 2563 (กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรมร่วมสมัยกับภาครัฐและภาคเอกชน)วันที่ 26 มีนาคม 2563- วันที่ 31 กรกฎาคม 2563นายโยธิน จี้กังวาฬ70,000.00
12 โครงการสร้างมาตรฐานทางศิลปะ วัฒนธรรมและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบร่วมสมัย ประจำปี 2563วันที่ 1 พฤษภาคม 2563- วันที่ 30 มิถุนายน 2563นายโยธิน จี้กังวาฬ150,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด1,461,500.00
ข้อมูล ณ วันที่ 30/7/2564

หน้าที่ 1/