2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559
จำนวนโครงการตามหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2551

หน่วยงานจำนวนโครงการงบประมาณที่ตั้ง
คณะครุศาสตร์7110,000.00
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม346,005,434.00
คณะพยาบาลศาสตร์0.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์576,314,950.00
คณะวิทยาการจัดการ196,880,800.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี517,099,800.00
งานนิติกร0.00
บัณฑิตวิทยาลัย0.00
มรภ. บางคล้า0.00
ศูนย์ภาษา0.00
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น0.00
ศูนย์ให้การศึกษานอกที่ตั้ง0.00
สถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สพค.)52,241,800.00
สถาบันวิจัยและพัฒนา0.00
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง0.00
สำนักงานอธิการบดี0.00
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ1224,570,505.00
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน6678,332.00
หน่วยตรวจสอบภายใน0.00
รวมทั้งหมด19153,901,621.00
ข้อมูล ณ วันที่ 9/6/2566