แผนงานโครงการ ประจำปี 2549
2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553
แยกตามแผนงาน มหาวิทยาลัย
รหัสแผนยุทธศาสตร์โครงการที่ของบประมาณ
1 แผนงานการเรียนการสอน.00
2 แผนงานวิจัย.00
3 แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม.00
4 แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม.00
5 แผนงานสนับสนุนวิชาการ.00
6 แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย.00
7 แผนงานอื่นๆ.00
รวม 0.00


Rajabhat Rajanagarindra University