โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ สถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สพค.)
ประจำปีงบประมาณ
2553
สถานะ ยังไม่ได้พิจารณา
1.
ชื่อโครงการ ......... โครงการวิจัยศึกษาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษและผู้บริหารการศึกษา
2.
ลักษณะโครงการ .......  โครงการ ต่อเนื่อง   โครงการพัฒนางานเดิม   โครงการใหม่  
  เงินงบประมาณ ...... เงินงบประมาณแผ่นดิน   เงินรายได้  
3.
แผนงาน ........ .........แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
4.
ผู้รับผิดชอบ ........ ผศ.ดร.นพรัตน์ สรวยสุวรรณ
5.
หน่วยงานรับผิดชอบ ภาควิชา/ฝ่าย/กอง ..........สถาบันพัฒนาคุณภาพครู        คณะ/สำนัก.......... .........สถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สพค.)
6.
สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยชข้อที่ ..........2       
7.
ระยะเวลาดำเนินโครงการเริ่มต้น ...............มีนาคม 2553       สิ้นสุด ............พฤษภาคม 2553
8.
เป้าหมายผลผลิตและตัวชี้วัด
 
ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชี้วัดหน่วยปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
1 - องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
รวม
10.
งบประมาณ
 
ผลผลิต/กิจกรรมหน่วยนับงบ/รายการงบประมาณ คำชี้แจงเหตุผล
--- ยังไม่มีการบันทึกงบประมาณ ---
11.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
กิจกรรมตัวชี้วัด หน่วยนับไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4รวม
ปริมาณงปม.ปริมาณงปม.ปริมาณงปม.ปริมาณงปม.ปริมาณงปม.
รวม.00
12.
แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
 
--- ยังไม่ได้บันทึกิจกรรม ---
  รายงานผลการดำเนินงาน
--- ยังไม่ได้บันทึกิจกรรม ---


Rajabhat Rajanagarindra University