โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ สถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สพค.)
ประจำปีงบประมาณ
2554
สถานะ ยังไม่ได้พิจารณา
1.
ชื่อโครงการ ......... โครงการวิจัยพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
2.
ลักษณะโครงการ .......  โครงการ ต่อเนื่อง   โครงการพัฒนางานเดิม   โครงการใหม่  
  เงินงบประมาณ ...... เงินงบประมาณแผ่นดิน   เงินรายได้  
3.
แผนงาน ........ .........แผนงานวิจัย
4.
ผู้รับผิดชอบ ........ สถาบันพัฒนาคุณภาพครู
5.
หน่วยงานรับผิดชอบ ภาควิชา/ฝ่าย/กอง ..........สถาบันพัฒนาคุณภาพครู        คณะ/สำนัก.......... .........สถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สพค.)
6.
สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยชข้อที่ ..........2       
7.
ระยะเวลาดำเนินโครงการเริ่มต้น ...............ตุลาคม       สิ้นสุด ............กรกฎาคม
8.
เป้าหมายผลผลิตและตัวชี้วัด
 
ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชี้วัดหน่วยปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
7 -
รวม
10.
งบประมาณ
 
ผลผลิต/กิจกรรมหน่วยนับงบ/รายการงบประมาณ คำชี้แจงเหตุผล
--- ยังไม่มีการบันทึกงบประมาณ ---
11.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
กิจกรรมตัวชี้วัด หน่วยนับไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4รวม
ปริมาณงปม.ปริมาณงปม.ปริมาณงปม.ปริมาณงปม.ปริมาณงปม.
รวม.00
12.
แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
 
--- ยังไม่ได้บันทึกิจกรรม ---
  รายงานผลการดำเนินงาน
--- ยังไม่ได้บันทึกิจกรรม ---


Rajabhat Rajanagarindra University