โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประจำปีงบประมาณ
2554
สถานะ ยังไม่ได้พิจารณา
1.
ชื่อโครงการ ......... วิพากษ์เค้าโครงเนื้อหารายวิชาบางปะกงศึกษาและรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง
2.
ลักษณะโครงการ .......  โครงการ ต่อเนื่อง   โครงการพัฒนางานเดิม   โครงการใหม่  
  เงินงบประมาณ ...... เงินงบประมาณแผ่นดิน   เงินรายได้  
3.
แผนงาน ........ .........แผนงานสนับสนุนวิชาการ
4.
ผู้รับผิดชอบ ........ นางสาวเพ็ญศรี ปักกะสีนัง
5.
หน่วยงานรับผิดชอบ ภาควิชา/ฝ่าย/กอง ..........สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน        คณะ/สำนัก.......... .........สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
6.
สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยชข้อที่ ..........2       
7.
ระยะเวลาดำเนินโครงการเริ่มต้น ...............14 กันยายน 2554       สิ้นสุด ............
8.
เป้าหมายผลผลิตและตัวชี้วัด
 
ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชี้วัดหน่วยปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
1 - เค้าโครงรายวิชาบางปะกงศึกษาและรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงมีเนื้อหาครอบคลุมและสามารถพัฒนาต่อในการจัดทำเอกสารประกอบการสอนและรายละเอียดของรายวิชา
รวม
10.
งบประมาณ
 
ผลผลิต/กิจกรรมหน่วยนับงบ/รายการงบประมาณ คำชี้แจงเหตุผล
--- ยังไม่มีการบันทึกงบประมาณ ---
11.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
กิจกรรมตัวชี้วัด หน่วยนับไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4รวม
ปริมาณงปม.ปริมาณงปม.ปริมาณงปม.ปริมาณงปม.ปริมาณงปม.
รวม.00
12.
แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
 
กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.งปม.ผู้รับผิดชอบ
เสนอโครงการ           ===0นางสาวเพ็ญศรี ปักกะสีนัง
วางแผนการดำเนินงาน           ===0นางสาวเพ็ญศรี ปักกะสีนัง
ดำเนินงาน           ===51400นางสาวเพ็ญศรี ปักกะสีนัง
สรุปผลการดำเนินงาน           ===0นางสาวเพ็ญศรี ปักกะสีนัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
--- ยังไม่ได้บันทึกิจกรรม ---


Rajabhat Rajanagarindra University