โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประจำปีงบประมาณ
2551
สถานะ ยังไม่ได้พิจารณา
1.
ชื่อโครงการ ......... การพัฒนาของที่ระลึกของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จากเซรามิกส์โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น
2.
ลักษณะโครงการ .......  โครงการ ต่อเนื่อง   โครงการพัฒนางานเดิม   โครงการใหม่  
  เงินงบประมาณ ...... เงินงบประมาณแผ่นดิน   เงินรายได้  
3.
แผนงาน ........ .........แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
4.
ผู้รับผิดชอบ ........ นายประสาน นันทะเสน
5.
หน่วยงานรับผิดชอบ ภาควิชา/ฝ่าย/กอง ..........คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม        คณะ/สำนัก.......... .........คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6.
สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยชข้อที่ ..........4       
7.
ระยะเวลาดำเนินโครงการเริ่มต้น ...............01/10/2550       สิ้นสุด ............30/09/2551
8.
เป้าหมายผลผลิตและตัวชี้วัด
 
ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชี้วัดหน่วยปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554
1 - พัฒนาของที่ระลึกจากเซรามิกส์โดยใช้วัสดุดิบในท้องถิ่น
รวม
10.
งบประมาณ
 
ผลผลิต/กิจกรรมหน่วยนับงบ/รายการงบประมาณ คำชี้แจงเหตุผล
--- ยังไม่มีการบันทึกงบประมาณ ---
11.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
กิจกรรมตัวชี้วัด หน่วยนับไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4รวม
ปริมาณงปม.ปริมาณงปม.ปริมาณงปม.ปริมาณงปม.ปริมาณงปม.
รวม.00
12.
แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
 
กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.งปม.ผู้รับผิดชอบ
ค่าตอบแทนนักศึกษาที่เก็บข้อมูลภาคสนาม====================================1800นายประสาน นันทะเสน
ค่าจ้างเหมา====================================47200นายประสาน นันทะเสน
จ่ายค่าวัสดุ====================================11000นายประสาน นันทะเสน
  รายงานผลการดำเนินงาน
--- ยังไม่ได้บันทึกิจกรรม ---


Rajabhat Rajanagarindra University