โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ
2551
สถานะ ยังไม่ได้พิจารณา
1.
ชื่อโครงการ ......... โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูด้านการวิจัย
2.
ลักษณะโครงการ .......  โครงการ ต่อเนื่อง   โครงการพัฒนางานเดิม   โครงการใหม่  
  เงินงบประมาณ ...... เงินงบประมาณแผ่นดิน   เงินรายได้  
3.
แผนงาน ........ .........แผนงานการเรียนการสอน
4.
ผู้รับผิดชอบ ........ ผศ.จิตรา ชนะกุล
5.
หน่วยงานรับผิดชอบ ภาควิชา/ฝ่าย/กอง ..........สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์        คณะ/สำนัก.......... .........คณะครุศาสตร์
6.
สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยชข้อที่ ..........4       
7.
ระยะเวลาดำเนินโครงการเริ่มต้น ...............18 สิงหาคม 2551       สิ้นสุด ............18 สิงหาคม 2551
8.
เป้าหมายผลผลิตและตัวชี้วัด
 
ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชี้วัดหน่วยปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554
1 - อบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาวิจัยในชั้นเรียน
รวม
10.
งบประมาณ
 
ผลผลิต/กิจกรรมหน่วยนับงบ/รายการงบประมาณ คำชี้แจงเหตุผล
--- ยังไม่มีการบันทึกงบประมาณ ---
11.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
กิจกรรมตัวชี้วัด หน่วยนับไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4รวม
ปริมาณงปม.ปริมาณงปม.ปริมาณงปม.ปริมาณงปม.ปริมาณงปม.
รวม.00
12.
แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
 
กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.งปม.ผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  ===  ========= === ===19800ผศ.จิตรา ชนะกุล
ค่าวัสดุในการอบรมเชิงปฏิบัติการ  ===  ========= === ===6980ผศ.จิตรา ชนะกุล
  รายงานผลการดำเนินงาน
--- ยังไม่ได้บันทึกิจกรรม ---


Rajabhat Rajanagarindra University