โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ
2551
สถานะ ยังไม่ได้พิจารณา
1.
ชื่อโครงการ ......... วิจัยและบริการวิชาการด้านสังคมศาสตร์
2.
ลักษณะโครงการ .......  โครงการ ต่อเนื่อง   โครงการพัฒนางานเดิม   โครงการใหม่  
  เงินงบประมาณ ...... เงินงบประมาณแผ่นดิน   เงินรายได้  
3.
แผนงาน ........ .........แผนงานวิจัย
4.
ผู้รับผิดชอบ ........ ผศ.นิสา เมลานนท์
5.
หน่วยงานรับผิดชอบ ภาควิชา/ฝ่าย/กอง ..........คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        คณะ/สำนัก.......... .........คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6.
สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยชข้อที่ ..........4       
7.
ระยะเวลาดำเนินโครงการเริ่มต้น ...............1 พฤศจิกายน 2550       สิ้นสุด ............31 สิงหาคม 2551
8.
เป้าหมายผลผลิตและตัวชี้วัด
 
ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชี้วัดหน่วยปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554
1 - จัดกิจกรรมทางวิชาการ
รวม
10.
งบประมาณ
 
ผลผลิต/กิจกรรมหน่วยนับงบ/รายการงบประมาณ คำชี้แจงเหตุผล
--- ยังไม่มีการบันทึกงบประมาณ ---
11.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
กิจกรรมตัวชี้วัด หน่วยนับไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4รวม
ปริมาณงปม.ปริมาณงปม.ปริมาณงปม.ปริมาณงปม.ปริมาณงปม.
รวม.00
12.
แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
 
--- ยังไม่ได้บันทึกิจกรรม ---
  รายงานผลการดำเนินงาน
--- ยังไม่ได้บันทึกิจกรรม ---


Rajabhat Rajanagarindra University