โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ
2552
สถานะ ยังไม่ได้พิจารณา
1.
ชื่อโครงการ ......... ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2.
ลักษณะโครงการ .......  โครงการ ต่อเนื่อง   โครงการพัฒนางานเดิม   โครงการใหม่  
  เงินงบประมาณ ...... เงินงบประมาณแผ่นดิน   เงินรายได้  
3.
แผนงาน ........ .........แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.
ผู้รับผิดชอบ ........ อ.บุญทอง มณีรำพรรณ
5.
หน่วยงานรับผิดชอบ ภาควิชา/ฝ่าย/กอง ..........ภาควิชาปรัชญาและศาสนา        คณะ/สำนัก.......... .........คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6.
สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยชข้อที่ ..........6       
7.
ระยะเวลาดำเนินโครงการเริ่มต้น ...............1 ธันวาคม 2550       สิ้นสุด ............30 กันยายน 2551
8.
เป้าหมายผลผลิตและตัวชี้วัด
 
ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชี้วัดหน่วยปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555
1 - จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
2 - พัฒนาคุรภาพชีวิตนักศึกษา
3 - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา
รวม
10.
งบประมาณ
 
ผลผลิต/กิจกรรมหน่วยนับงบ/รายการงบประมาณ คำชี้แจงเหตุผล
--- ยังไม่มีการบันทึกงบประมาณ ---
11.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
กิจกรรมตัวชี้วัด หน่วยนับไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4รวม
ปริมาณงปม.ปริมาณงปม.ปริมาณงปม.ปริมาณงปม.ปริมาณงปม.
รวม.00
12.
แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
 
--- ยังไม่ได้บันทึกิจกรรม ---
  รายงานผลการดำเนินงาน
--- ยังไม่ได้บันทึกิจกรรม ---


Rajabhat Rajanagarindra University