โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประจำปีงบประมาณ
2552
สถานะ ยังไม่ได้พิจารณา
1.
ชื่อโครงการ ......... พัฒนาศาสนสถาน
2.
ลักษณะโครงการ .......  โครงการ ต่อเนื่อง   โครงการพัฒนางานเดิม   โครงการใหม่  
  เงินงบประมาณ ...... เงินงบประมาณแผ่นดิน   เงินรายได้  
3.
แผนงาน ........ .........แผนงานการเรียนการสอน
4.
ผู้รับผิดชอบ ........ ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
5.
หน่วยงานรับผิดชอบ ภาควิชา/ฝ่าย/กอง ..........คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม        คณะ/สำนัก.......... .........คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6.
สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยชข้อที่ ..........6       
7.
ระยะเวลาดำเนินโครงการเริ่มต้น ...............01/10/2551       สิ้นสุด ............30/09/2552
8.
เป้าหมายผลผลิตและตัวชี้วัด
 
ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชี้วัดหน่วยปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555
1 - ศาสนสถานได้รับได้รับการปรับปรุง
รวม
10.
งบประมาณ
 
ผลผลิต/กิจกรรมหน่วยนับงบ/รายการงบประมาณ คำชี้แจงเหตุผล
--- ยังไม่มีการบันทึกงบประมาณ ---
11.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
กิจกรรมตัวชี้วัด หน่วยนับไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4รวม
ปริมาณงปม.ปริมาณงปม.ปริมาณงปม.ปริมาณงปม.ปริมาณงปม.
รวม.00
12.
แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
 
กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.งปม.ผู้รับผิดชอบ
วัสดุในการดำเนินงาน   ===============    25000ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
  รายงานผลการดำเนินงาน
--- ยังไม่ได้บันทึกิจกรรม ---


Rajabhat Rajanagarindra University