โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
ประจำปีงบประมาณ
2552
สถานะ ยังไม่ได้พิจารณา
1.
ชื่อโครงการ ......... สร้างจิตสำนึกในด้านศิลปะวัฒนธรรม
2.
ลักษณะโครงการ .......  โครงการ ต่อเนื่อง   โครงการพัฒนางานเดิม   โครงการใหม่  
  เงินงบประมาณ ...... เงินงบประมาณแผ่นดิน   เงินรายได้  
3.
แผนงาน ........ .........แผนงานการเรียนการสอน
4.
ผู้รับผิดชอบ ........ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
5.
หน่วยงานรับผิดชอบ ภาควิชา/ฝ่าย/กอง ..........คณะวิทยาการจัดการ        คณะ/สำนัก.......... .........คณะวิทยาการจัดการ
6.
สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยชข้อที่ ..........6       
7.
ระยะเวลาดำเนินโครงการเริ่มต้น ...............01/10/2551       สิ้นสุด ............30/09/2552
8.
เป้าหมายผลผลิตและตัวชี้วัด
 
ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชี้วัดหน่วยปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555
1 - นิทรรศการและกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรม
รวม
10.
งบประมาณ
 
ผลผลิต/กิจกรรมหน่วยนับงบ/รายการงบประมาณ คำชี้แจงเหตุผล
--- ยังไม่มีการบันทึกงบประมาณ ---
11.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
กิจกรรมตัวชี้วัด หน่วยนับไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4รวม
ปริมาณงปม.ปริมาณงปม.ปริมาณงปม.ปริมาณงปม.ปริมาณงปม.
รวม.00
12.
แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
 
กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.งปม.ผู้รับผิดชอบ
ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและจริยธรรม====================================90000รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
  รายงานผลการดำเนินงาน
--- ยังไม่ได้บันทึกิจกรรม ---


Rajabhat Rajanagarindra University