โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปีงบประมาณ
2557
สถานะ ยังไม่ได้พิจารณา
1.
ชื่อโครงการ ......... ฟิสิกส์สัญจร
2.
ลักษณะโครงการ .......  โครงการ ต่อเนื่อง   โครงการพัฒนางานเดิม   โครงการใหม่  
  เงินงบประมาณ ...... เงินงบประมาณแผ่นดิน   เงินรายได้  
3.
แผนงาน ........ .........แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
4.
ผู้รับผิดชอบ ........ นายกฤษณะ ช่องศรี
5.
หน่วยงานรับผิดชอบ ภาควิชา/ฝ่าย/กอง ..........สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์        คณะ/สำนัก.......... .........คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6.
สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยชข้อที่ ..........7       
7.
ระยะเวลาดำเนินโครงการเริ่มต้น ...............ม.ค. 2557       สิ้นสุด ............มิ.ย. 2557
8.
เป้าหมายผลผลิตและตัวชี้วัด
 
ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชี้วัดหน่วยปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
1 - ผลงานการให้บริการวิชาการ
รวม
10.
งบประมาณ
 
ผลผลิต/กิจกรรมหน่วยนับงบ/รายการงบประมาณ คำชี้แจงเหตุผล
--- ยังไม่มีการบันทึกงบประมาณ ---
11.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
กิจกรรมตัวชี้วัด หน่วยนับไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4รวม
ปริมาณงปม.ปริมาณงปม.ปริมาณงปม.ปริมาณงปม.ปริมาณงปม.
รวม.00
12.
แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 
กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.งปม.ผู้รับผิดชอบ
ประชุมกรรมการและผู้สนใจครั้งที่ 1   ===        0นายกฤษณะ ช่องศรี
วางแผนและคัดเลือกการทดลองที่จะนำไปสอนนักเรียน    ===       0นายกฤษณะ ช่องศรี
ประชุมกรรมการและผู้สนใจ ครั้งที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมการทดลองและเนื้อหา     ===      0นายกฤษณะ ช่องศรี
ดำเนินการจัดโครงการ - กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ทางฟิสิกส์ให้กับนักเรียนในโรงเรียนมัธยม - กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ทางธรณีฟิสิกส์อย่างง่ายให้กับนักเรียน - กิจกรรมศึกษาดูงานและอบรมพัฒนาความรู้ด้านดาราศาสตร์ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ      =========   68785นายกฤษณะ ช่องศรี
  รายงานผลการดำเนินงาน
--- ยังไม่ได้บันทึกิจกรรม ---


Rajabhat Rajanagarindra University