โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปีงบประมาณ
2557
สถานะ ยังไม่ได้พิจารณา
1.
ชื่อโครงการ ......... โครงการ 5 ประสานบริการวิชาการชุมชน
2.
ลักษณะโครงการ .......  โครงการ ต่อเนื่อง   โครงการพัฒนางานเดิม   โครงการใหม่  
  เงินงบประมาณ ...... เงินงบประมาณแผ่นดิน   เงินรายได้  
3.
แผนงาน ........ .........แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
4.
ผู้รับผิดชอบ ........ นายเชาวลิต ขันคำ
5.
หน่วยงานรับผิดชอบ ภาควิชา/ฝ่าย/กอง ..........สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ        คณะ/สำนัก.......... .........คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6.
สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยชข้อที่ ..........7       
7.
ระยะเวลาดำเนินโครงการเริ่มต้น ...............ต.ค.2556       สิ้นสุด ............ก.ย. 2557
8.
เป้าหมายผลผลิตและตัวชี้วัด
 
ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชี้วัดหน่วยปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
1 - ผลงานการให้บริการวิชาการ
รวม
10.
งบประมาณ
 
ผลผลิต/กิจกรรมหน่วยนับงบ/รายการงบประมาณ คำชี้แจงเหตุผล
--- ยังไม่มีการบันทึกงบประมาณ ---
11.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
กิจกรรมตัวชี้วัด หน่วยนับไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4รวม
ปริมาณงปม.ปริมาณงปม.ปริมาณงปม.ปริมาณงปม.ปริมาณงปม.
รวม.00
12.
แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 
กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.งปม.ผู้รับผิดชอบ
ประชุมเพื่อวางแนวทางในการดำเนินกิจกรรม======          0นายเชาวลิต ขันคำ
ขออนุมัติโครงการ ======         0นายเชาวลิต ขันคำ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  ===         0นายเชาวลิต ขันคำ
ประชาสัมพันธ์โครงการ =========        0นายเชาวลิต ขันคำ
ประชุมและจัดเตรียมกิจกรรม จำนวน 5 กลุ่มองค์ความรู้  ======        0นายเชาวลิต ขันคำ
ติดต่อสถานที่การจัดกิจกรรม จำนวน 5 โรงเรียน  ======        0นายเชาวลิต ขันคำ
จัดซื้อและจัดหาวัสดุอุปกรณ์    ===       37250นายเชาวลิต ขันคำ
ดำเนินการจัดกิจกรรมตามที่กำหนด ที่ละโรงเรียน ตามช่วงเวลาที่ได้ประสานไว้     ================== 78250นายเชาวลิต ขันคำ
สรุปการดำเนินกิจกรรม และประเมินผล           ======0นายเชาวลิต ขันคำ
จัดทำรายงาน พร้อมเสนอทางการปรับปรุงการดำเนินโครงการ           ===0นายเชาวลิต ขันคำ
  รายงานผลการดำเนินงาน
--- ยังไม่ได้บันทึกิจกรรม ---


Rajabhat Rajanagarindra University