รายละเอียดโครงการ
โครงการบริหารจัดการงานกองนโยบายและแผน
ผู้รับผิดชอบ :
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน (0100)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2552
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบคุณภาพ ระบบตรวจสอบภายใน  
ระยะเวลา 01/10/51-30/09/52
งบประมาณรวม :
346,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. บริหารจัดการงานของหน่วยงาน

รายการวัสดุ

 

ที่รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์จำนวนหน่วยจำนวนเงิน
1. การอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงานครั้ง100,000.00
2. จัดหาวัสดุสำนักงานเดือน40,000.00
3. จัดการค่าสาธารณูปโภคเดือน6,000.00
4. จัดหาครุภัณฑ์ทดแทนของเดิมรายการ200,000.00

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. บุคลากรนำความรู้ในการประชุมสัมมนามาใช้ในการทำงานของกองฯ ได้12ครั้ง
2. จำนวนวัสดุสำนักงานที่มีใช้ภายในกองฯ อย่างมีประสิทธิภาพ12เดือน
3. ประสิทธิภาพของการประสานงานที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ12เดือน
4. มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ทดแทนของเดิมให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ1เครื่อง

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน