รายละเอียดโครงการ
โครงการอบรม สัมมนาเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา
ผู้รับผิดชอบ :
งานสหกิจ สำนักส่งเสริมฯ (0900)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2557
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 28 สิงหาคม 2557-28 สิงหาคม 2557
งบประมาณรวม :
58,036.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. ประชุมกรรมการดำเนินการวางแผนโครงการ -----------
2. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ -----------
3. ติดต่อวิทยากร และจองสถานที่อบรม -----------
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ -----------
5. จัดเตรียมเอกสารสำหรับการเข้าอบรม -----------
6. ดำเนินงานโครงการ -----------
7. สรุปโครงการ -----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรสหกิจ350คน
2. คณาจารย์ นักสึกษาและบุคลากรสหกิจได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องสหกิจมากขึ้น0

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน