รายละเอียดโครงการ
โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานสหกิจศึกษา
ผู้รับผิดชอบ :
งานสหกิจ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (0900)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2557
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การยกระดับขีดความสามารถของคณาจารย์และบุคลากร  
ระยะเวลา 19 พฤศจิการยน 2557-24 พฤศจิกายน 2557
งบประมาณรวม :
146,870.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. ประชุมเตรียมการ -----------
2. เขียนโครงการ -----------
4. ดำเนินงานตามโครงการ ----------
5. สรุปกิจกรรม -----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน