รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมด้วยหลักสังคหวัตถุธรรม เพื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาบทบาทพระพุทธศาสนาในสังคมร่วมสมัย
ผู้รับผิดชอบ :
อาจารย์วชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์ (0200)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2557
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 22 กุมภาพันธ์ 2558-22 กุมภาพันธ์ 2558
งบประมาณรวม :
.00
กิจกรรมและตารางเวลา

--- ไม่มีข้อมูล

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน