รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา
ผู้รับผิดชอบ :
งานสหกิจศึกษา (0900)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2558
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 25 มีนาคม 2558-25 มีนาคม 2558
งบประมาณรวม :
44,541.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน -----------
2. เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ -----------
3. ดำเนินงานตามโครงการ --------
4. สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ -----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน