รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ผู้รับผิดชอบ :
สถาบันพัฒนาคุณภาพครู (1200)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2558
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ระยะเวลา พฤศจิกายน 2557-มีนาคม 2558
งบประมาณรวม :
215,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ -----------
2. ดำเนินการจัดอบรม ---------
3. จัดทำรายงานสรุปผลโครงการและเผยแพร่โครงการ -----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน