รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการซ่อม สร้างสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับครู
ผู้รับผิดชอบ :
สถาบันพัฒนาคุณภาพครู (1200)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2558
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ระยะเวลา ตุลาคม 2557 -เมษายน 2558
งบประมาณรวม :
80,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. เก็บข้อมูลความต้องการสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน ----------
2. ตรวจสอบชุดทดลองที่ชำรุดเสียหายและปริมาณการใช้งาน -----------
3. จัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมชุดทดลองที่สามารถซ่อมแซมได้ ----------
4. จัดสร้างชุดทดลองที่มีการใช้บ่อยครั้ง ---------
5. จัดอบรมการสร้างสื่อการสอน -----------
6. จัดทำรายงานสรุปผลโครงการและเผยแพร่โครงการ -----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน