รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการราชภัฏวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวามหาราช) และร่วมเฉลิมฉลองพระชนมายุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 86 พรรษา ประจำปี 2556
ผู้รับผิดชอบ :
นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์ (1000)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2557
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ส่งเสริมและพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ระยะเวลา วันที่ 3 ธันวาคม 2556-วันที่ 4 ธันวาคม 2556
งบประมาณรวม :
25,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

--- ไม่มีข้อมูล

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน