รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2557
ผู้รับผิดชอบ :
นางสาวสุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ (1000)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2557
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย กาารบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการพระราชดำริ  
ระยะเวลา วันที่ 18 ธันวาคม 2556-
งบประมาณรวม :
60,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

--- ไม่มีข้อมูล

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน