รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (กิจกรรมที่สนองต่อการให้บริการชุมชน ครั้งที่ 2)
ผู้รับผิดชอบ :
นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ (1000)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2557
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย กาารบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการพระราชดำริ  
ระยะเวลา วันที่ 10 เมษายน 2557-วันที่ 11 เมษายน 2557
งบประมาณรวม :
17,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

--- ไม่มีข้อมูล

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน