รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสานสัมพันธ์อาเซียน
ผู้รับผิดชอบ :
นางสาวอารียา บุญทวี (1000)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2557
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ระยะเวลา วันที่ 1 , 12 พฤษภาคม 2557-วันที่ 15 พฤษภาคม 2557
งบประมาณรวม :
119,800.00
กิจกรรมและตารางเวลา

--- ไม่มีข้อมูล

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน