รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ชุมชน (งป.1300-3-010-38-51)
ผู้รับผิดชอบ :
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (0800)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2551
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย กาารบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการพระราชดำริ  
ระยะเวลา 01/10/2550-30/09/2551
งบประมาณรวม :
111,200.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิทยบริการ เช่า ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะเดินทางของวิทยากร เป็นต้น ---------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. จำนวนผลงานการให้บริการวิชาการ4ครั้ง

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน