รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการปรับแผนพัฒนาศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2560) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมและการประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ :
นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์ (1000)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2557
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบคุณภาพ ระบบตรวจสอบภายใน  
ระยะเวลา วันที่ 7 สิงหาคม 2557-วันที่ 8 สิงหาคม 2557
งบประมาณรวม :
11,740.00
กิจกรรมและตารางเวลา

--- ไม่มีข้อมูล

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน